وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: اصول مهندسی صنایع غذایی

اصول عمل آوری خشکبار
كارشناسي ارشد: خواص بیوفیزیکی مواد غذایی و محصولات کشاورزی آمار پیشرفته
دكتري: رئولوژی مواد غذایی کاربرد ریاضیات و آمار در صنایع غذایی


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
رضايي، ر.  توليد ماست سويا منجمد سين بيوتيک و بررسي بيوترانسفورماسيون ايزوفلاون¬ها در آن  دکتری 
باقري، ه. ارزيابي ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي و مدل سازي انتقال جرم و حرارت طي برشته کردن مغز بادام زميني توسط سامانه ترکيبي مادون قرمز-هواي داغ دکتری 
صالحي، ف. بررسي انتقال حرارت و جرم خشک کردن قارچ دکمه اي توسط سامانه¬هاي مادون قرمز به روش ديناميک سيالات محاسباتي  دکتری 
شهدادي، ف. بررسي خواص کيفي و رئولوژيکي نوشيدني ماست تهيه شده با باکتري¬هاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده دکتری 
محمدي کرميانه، ن. بررسي تاثير سامانه مادون قرمز تحت خلأ بر فرآيند خشک شدن و کيفيت  دکتری 
دارائي گرمه خاني، ا.  بهينه سازي توليد قندهاي قابل تخمير از بقاياي ليگنوسلولزي کلزا با استفاده از پيش تيمارهاي نوين دکتری 
ايوبي ده پائيني، ا. بررسي اثر شرايط خشک کردن، پوشش خوراکي و شرايط نگهداري بر ويژگيهاي کيفي و ماندگاري کشمش دکتری 
رحيمي، د. بررسي تاثير فرآيند پخت با سامانه مادون قرمز بر ويژگي هاي کيفي ناگت مرغ کارشناسی ارشد 
محمدي، ز.  بهينه سازي پوست گيري کيوي با روش پرتو مادون قرمز کارشناسی ارشد 
اسدي اميرآبادي، ع.  بررسي غيرفعال سازي آنزيم پلي فنل اکسيداز در بادمجان توسط سامانه ماون قرمز کارشناسی ارشد 
پورجم علويجه، م. توليد پودر شيره خرما با استفاده از روش خشک کردن بر پايه کف و سامانه مادون قرمز کارشناسی ارشد 
عابدفر، ع.  تاثير آغازگر لاکتوباسيلوس غالب جداشده از خمير ترش سنتي بر ميزان بياتي نان¬هاي ايراني کارشناسی ارشد 
رفيعي فر، ع.  تاثير پوره کدو حلوايي بر جذب روغن، خصوصيات ارگانولپتيکي و ماندگاري شيريني سنتي (کاکا) کارشناسی ارشد 
سيد آبادي، م. شفاف سازي غشايي آب نارنج به روش اولترافيلتراسيون و آناليز پارامترهاي عملياتي کارشناسی ارشد 
ضيايي فر، آ.  بررسي فاکتورهاي فرآيندي موثر بر خواص فيزيکي پوسته و مرکز سيب زميني سرخ شده کارشناسی ارشد 
يادگار، ف.  استفاده از روش پردازش تصوير در تحليل چروکيدگي و تغييرات شکل و رنگ خرمالو بي¬دانه در طي خشک¬شدن لايه نازک کارشناسی ارشد 
ضامني، ع.  تاثير تيمارهاي حرارتي و انجماد بر ويژگي هاي رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه ريحان و بالنگو کارشناسی ارشد 
رمزي، م.  بررسي رفتار رئولوژيکي و فيزيکوشيميايي برخي عسل هاي شهرستان گرگان کارشناسی ارشد 
چراغي، م.  بهينه¬سازي هيدروليز آنزيمي کاه کلزا با استفاده از پيش¬تيمار مايکروويو/مواد شيميايي کارشناسی ارشد 
هادي نژاد، پ. بهينه سازي فرآيند خشک کردن ترکيبي (اسمز- مايکروويو) ورقه هاي پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد 
هاشمي شهرکي، م.  محدود کردن جذب روغن در مرحله سرد کردن سيب زميني سرخ شده  کارشناسی ارشد 
عزت زادگان جهرمي، س. تاثير پارامترهاي فراپالايش بر خصوصيات کيفي مخلوط آب سبزيجات (کرفس، کاهو و اسفناج) کارشناسی ارشد 
رنجبري، ع.  بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر جذب آب نخود و لوبيا چيتي کارشناسی ارشد 
اشراقي کاخکي، ا. تاثير امواج فراصوت بر آبگيري اسمزي کيوي و ارزيابي کيفيت محصول خشک شده کارشناسی ارشد 
بدبدک، ص.  تاثير فرآيند شفاف سازي غشايي فراپالايش (اولترافيلتراسيون) و پيش تيمارهاي آنزيمي و کمک صافي بر کيفيت آب انار کارشناسی ارشد 
خوانچه گردان، م.  مدل سازي سينتيک خشک کردن لايه نازک ليمو شيرين کارشناسی ارشد 
آقاجاني، ن. اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي مالت کارشناسی ارشد 
شايان فر، ش. بررسي تاثير بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر نگهداري پسته تازه کارشناسی ارشد 
علي پور، م.  بررسي اثر پوشش هاي آردي و کاراگينان بر ميزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سيب زميني کارشناسی ارشد 
ابراهيم رضاگاه، م.  بهينه سازي خشک کردن ترکيبي (اسمزي-هواي داغ) قارچ دکمه اي کارشناسی ارشد 
  بازديد : 72237
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان