وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مهدي
نام خانوادگي: كاشاني نژاد
دانشكده: صنایع غذایی
گروه آموزشي: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: kashani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد ایران 1375 
كارشناسي ارشدعلوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد ایران 1377 
دكتريصنایع غذایی- گرایش مهندسی فردوسی مشهد ایران 1382  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بهینه سازی فرآیند خشک کردن پسته
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382 1387 
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1387 1394 
استاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1394    تخصص اصلی


مهندسی مواد غذایی
1-مهندسی مواد غذایی
2-خصوصیات فیزیکی مواد غذایی و محصولات کشاورزی
3-خصوصیات رئولوژیکی مواد غذایی
4-خشک کردن و نگهداری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
5-تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی، عربی


تخصص اصلي :
مهندسی مواد غذایی (Food Engineering)
  بازديد : 72233
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان