وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي تاثير روش هاي خشک کردن بر خصوصيات رئولوژيکي نانو ذره صمغ دانه شاهي      داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي تاثير سامانه¬هاي مادون قرمز تحت خلاء و مادون قرمز هواي داغ بر فرآيند خشک شدن و کيفيت قارچ دکمه¬اي      ملی 
استفاده از اسانس¬هاي گياهي به عنوان آنتي اکسيدان طبيعي در کاهش فعاليت آنزيم پراکسيداز      داخلی(داخل دانشگاه) 
توليد چيپس قارچ دکمه¬اي با استفاده از سامانه مادون قرمز      ملی 
بررسي تاثير روش هاي مختلف خشک کردن (خلاء، انجماد و هواي داغ) بر خصوصيات رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه بالنگو      داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي تاثير دما و غلظت بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي کنسانتره ازگيل وحشي      داخلی(داخل دانشگاه) 
بهبود خصوصيات تراکم پذيري ضايعات ليگنوسلولزي گندم، جو، کلزا و يولاف با استفاده از تيمارهاي نوين      بین المللی 
بررسي خصوصيات تراکم پذيري ضايعات ليگنوسلولزي چاودار وحشي      بین المللی 
بهبود خصوصيات رئولوژيکي و عملگري کنسانتره آب پنير با استفاده از اکستروژن فعال      بین المللی 
توليد نوشيدني مخلوط آب پرتقال- نارنج      ملی 
بررسي فرآيند خشک کردن ميوه¬هاي مختلف با استفاده از سامانه مادون قرمز      داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي اثر امواج مايکروويو بر برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي آب نارنج      ملی 
بررسي خصوصيات فيزيكي و آئروديناميكي ارقام مختلف برنج      داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي عوامل موثر بر افت فشار توده پسته      بین المللی 
تعيين خصوصيات و پارامترهاي سنتيکي خشك كردن گياه دارويي خرفه      بین المللی 
بررسي تاثير شرايط خيساندن بر سنتيك جذب آب ارقام مختلف برنج       داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي سنتيك خشك كردن اسمزي ميوه پرتقال      داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 72228
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان