وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م., بررسي اثر جايگزيني پودر هويج بر خصوصيات ويسکوالاستيک کيک اسفنجي, نوآوري در علوم و فناوري غذايي, 1397, شماره (10(1)), 84-75
 2. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا. و کاشاني¬نژاد، م. , مدل‌سازي تبديل جزء براي تغييرات رنگ سيب در فرآيند همزمان آنزيم‌بري خشک و آبزدايي با روش پرتودهي متناوب مادون قرمز, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1397, شماره (2), 397-383
 3. صالحي، ف. و کاشاني‌نژاد، م., مدل سازي اثر صمغ گزانتان بر خصوصيات بافتي کيک هويج, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1397, شماره (75), 82-73
 4. فتحي، ب.، اعلمي، م.، کاشاني نژاد، م. و صادقي ماهونک، ع. , بررسي بياتي کيک بدون گلوتن تهيه شده از آرد ارزن تيمار شده حرارتي- رطوبتي, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1397, شماره (75), 317-303
 5. کيادليري، ف.، صادقي، ع.، خميري، م.، کاشاني نژاد، م. و اعلمي، م. , ارزيابي خواص ضد ميکروبي لاکتوباسيلوس برويس جدا شده از خميرترش آرد کامل جو, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1397, شماره (75), 257-247
 6. سليمي، آ.، مقصودلو، ي.، جعفري، م.، صادقي ماهونک، ع.، کاشاني¬نژاد، م. و ضيايي فر، ا., بهينه‌سازي رهايش ميکروکپسول‌هاي ليکوپن ساخته شده با ديواره پروتئين آب پنير و مالتودکسترين توسط روش سطح پاسخ, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1397, شماره (75), 233-217
 7. رنجبر، آ.، ضيايي فر، ا.، پرويني، م.، کاشاني¬نژاد، م. و مقصودلو، ي., بررسي عددي تغييرات منطقه سرد کنسرو غذايي نشاسته¬اي تحت تاثير غلظت نشاسته و دماي اوليه پر کردن, پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (1), 140-129
 8. کاشاني نژاد، م.، رضوي، م.، مظاهري تهراني، م. و کاشاني نژاد، م., بهينه یابی و ارزيابي ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي و حسي کره حاوي آلفالينولنيک اسيد اکسترود شده با استفاده از روش¬هاي سطح پاسخ و تحليل مولفه¬هاي اصلي, مجله علوم و صنايع غذايي ایران, 1396, شماره (65), 128-117
 9. صالحي، ف.، اسدي اميرآبادي، ع.، و کاشاني نژاد، م. , مدل سازي فرآيند خشک کردن بادمجان توسط سامانه مادون قرمز به روش الگوريتم ژنتيک-شبکه عصبي مصنوعي, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي , 1396, شماره (1)9(), 96-85
 10. محمدي، ن.، کاشاني‏ نژاد، م.، اصغري، ع.، قرباني، م.، ضيايي¬فر، ا. و ميرزايي، ح., مدل‎سازي خشک‎شدن لايه نازک خمير خرماي مضافتي(Phoenix dactylifera L.), مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1396, شماره (9)1(), 52-37
 11. خشايي، م.، صادقي، ع.، خميري، م.، كاشاني نژاد، م. و صادقي ماهونك، ع. , ارزيابي خواص ضد ميكروبي پديوكوكوس استيلسي جدا شده از خميرترش آرد كامل جو, فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (48), 98-89
 12. عابدفر، ع.، صادقي، ع. کاشاني نژاد، م.، خميري، م. و اعلمي، م. , بررسي تاثير آغازگر لاکتوباسيلوس غالب جدا شده از خميرترش سنّتي بر ميزان بياتي نان قالبي حاصل از آرد کامل گندم, مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (1), 154-141
 13. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا.، صادقي، ع.، و کاشاني¬نژاد ، م., بررسي مکانيکي تخريب بافت خلال سيب زميني طي فرآيند سرخ کردن, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (1), 104-94
 14. ساداتي، ا.، جعفري، م.، کاشاني نژاد، م.، طوسي، ش. و گنجه، م. , بررسي اثر تعداد لايه ها و غلظت هاي مختلف پوشش هاي خوراکي کربوکسي متيل سلولز و کاراگينان بر کارايي فرايند خشک کردن اسمزي سيب زرد لبناني, پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (13(5)), 690-680
 15. خليليان، ص.، ضيايي فر، ا. کاشاني¬نژاد، م. و اصغري، ع., اثر پيش تيمار پخت بر فرايند سرخ کردن بادمجان و بررسي سينتيک رفتار جذب روغن و تغييرات رطوبت در نمونه‌هاي بادمجان طي فرايند سرخ کردن عميق و مرحله سرد کردن, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (62), 154-147
 16. سيدآبادي، م.م.، س.، آقاجان¬ زاده، م. کاشاني¬نژاد، و ا. ضيائي¬ فر., بررسي اثر امواج مايکروويو بر برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي آب نارنج, مجله علوم و صنايع غذايي ايران , 1396, شماره (62), 29-17.
 17. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا. و کاشاني¬نژاد، م. , آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (2), 392-379
 18. اسدي اميرآبادي، ع.، کاشاني¬نژاد، م. و صادقي، ع. , غيرفعال سازي آنزيم پراکسيداز در بادمجان با استفاده از سامانه مادون‌قرمز, مجله علوم و صنايع غذايي ايران , 1396, شماره (68), 279-269
 19. آيداني، ع.، حداد خداپرست، م. و کاشاني نژاد، م. , بررسي تاثير سامانه مادون قرمز- هواي داغ بر فرآيند خشک شدن و کيفيت کيوي, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (62), 341-331
 20. صالحي، ف.، کاشاني نژاد، م.، سياه منصوري، پ. و مرادي، ا. , سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک‌کردن ترکيبي هواي داغ- مادون‌قرمز, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, شماره (2), 48-39
 21. باقري، ه.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و اعلمي، م. , ارزيابي خصوصيات حسي و بافتي مغز بادام زميني برشته شده با روش رگرسيون حداقل مربعات جزئي, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (13)4(), 552-540
 22. محمدي، ز.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و قرباني، م. , بررسي تاثير فرآيند پوست گيري با فناوري پرتودهي مادون قرمز بر خصوصيات فيزيکوشيميايي کيوي, مجله علوم و صنايع غذايي ايران , 1396, شماره (73), 213-225
 23. رحيمي، د.، کاشاني نژاد، م.، ضيايي فر، ا.، صادقي، ع. و آقاجان زاده، س, بررسي سينتيک انتقال جرم ناگت مرغ طي پخت با سامانه مادون قرمز, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, پذیرش چاپ
 24. باقري، ه. و کاشاني نژاد، م., مدل‌سازي فرآيند برشته شدن اسنک سويا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, پذیرش چاپ
 25. مظلومي، ن.، صادقي ماهونک، ع.، قرباني، م.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م., بررسي اثرات نمک، دما و pH بر ويژگي هاي عملکردي ايزوله و کنجاله کدو, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (65), 49-39
 26. زنگانه، ز.، صادقي ماهونک، ع.، قرباني، م.، کاشاني نژاد، م. و آقاجاني، ن., توليد و بررسي ويژگي‌هاي فيلم‌هاي ترکيبي بر پايه موسيلاژ دانه به و ايزوله پروتئين آب پنير, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (67), 211-203
 27. باقري، ه.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و اعلمي، م. , بهينه‌سازي شرايط برشته‌کردن مغز بادام زميني با هواي داغ توسط روش سطح پاسخ, مجله علوم غذايي و تغذيه , 1396, پذیرش چاپ
 28. خليليان، ص.، ضيايي فر، ا. کاشاني¬نژاد، م.، اصغري، ع. و محبي، م., پيش بيني ضرايب انتقال حرارت سطحي و کنتيک هاي انتقال جرم نمونه هاي بادمجان طي فرآيند سرخ کردن عميق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (13)2(), 345-333
 29. باقري، ه.، گرايلي، ز. و کاشاني¬نژاد، م. , مدل سازي رفتار جريان محلول صمغ بومي قدومه شهري به عنوان تابعي از نرخ برشي، غلظت و دما و مقايسه آن با صمغ تجاري زانتان, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, شماره (3), 58-49
 30. صالحي، ف. و کاشاني‌نژاد، م., اثر پودر قارچ دکمه‌اي بر خصوصيات ويسکوالاستيک کيک اسفنجي, پژوهش‌هاي صنايع غذايي, 1396, پذیرش چاپ
 31. عيسي زاده، س.، خميري، م.، صادقي، ع.، کاشاني نژاد، م. و ميرزايي، ح. , بررسي فعاليت ضد مخمري عصاره هيدروالکلي چاي سبز درمحيط کشت و شير استريل, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, شماره (70), 314-305
 32. عباس زاده، ف.، اعلمي، م.، صادقي، ع. و كاشاني نژاد، م., تاثير كنسانتره پروتئين بادام شيرين و صمغ زانتان بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و بافتي خمير و كيك برنجي, فصلنامه فناوري هاي نوين غذايي, 1396, شماره (15), 118-107
 33. مرشدي، ا.، رضوي، م.ع.، کاشاني نژاد، م.، شاکر اردکاني، ا. و مصطفوي، ع, بهينه يابي فرايند برشته کردن مادون قرمز رقم¬هاي مهم تجاري مغز پسته با روش سطح پاسخ, مجله فناوري هاي نوين غذايي, 1396, پذیرش چاپ
 34. آيداني، ع.، حداد خداپرست، م. و کاشاني نژاد، م. , بررسي خصوصيات كيوي خشك شده با سامانه مادون قرمز و مدل سازي فرآيند, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, شماره (3), 66-53
 35. جليلي، ف.، جعفري، م.، امام جمعه، ز.، كاشاني نژاد، م. و گنجه، م, بهينه سازي فرآيند استخراج روغن كانولا به كمك امواج فراصوت با روش سطح پاسخ, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, شماره (3), 78-67
 36. اکبري، م.، صادقي ماهونک، ع.، قرباني، م.، کاشاني نژاد، م. و سرابندي، خ. , ريزپوشاني تركيبات زيست فعال عصاره آبي برگ زيتون در ماتريس ساكارز به روش هم تبلوري: بررسي ويژگي هاي ساختاري و پايداري, فصلنامه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي, 1396, شماره (2), 140-127
 37. ساداتي، ا.، جعفري، م.، کاشاني نژاد، م. و طوسي، ش., تاثير پوشش دهي با كاراگينان و كربوكسي متيل سلولز در فرايند اسمز بر زمان خشك شدن و ميزان بازجذب آب در سيب زرد لبناني, فصلنامه پژوهش¬هاي صنايع غذايي, 1396, شماره (2), 74-63
 38. داودي، م.، کاشاني نژاد، م.، ضيايي‌فر، ا.، و قرباني، م. , بهينه سازي فرايند رفع انجماد گوشت مرغ چرخ شده توسط روش ترکيبي تشعشع مادون قرمز-هواي گرم با استفاده از روش سطح پاسخ, مجله پژوهش¬هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, پذیرش چاپ
 39. احسان‌بخش، م.، صادقي، ع.، رئيسي، م.، ابراهيمي، م. و کاشاني‌نژاد، م. , جداسازي، شناسايي مولکولي و ارزيابي اثر ضدقارچي جدايه‌هاي لاکتيکي غالب خميرترش‌هاي سبوس گندم و سبوس برنج, فصلنامه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي, 1396, شماره (6(3)), 260-245
 40. باقري، ه.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و اعلمي، م. , مدل¬سازي سينتيک انتقال جرم طي فرايند برشته کردن مغز بادام زميني با استفاده از سامانه ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1396, پذیرش چاپ
 41. محمدي، ز.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و قرباني، م. , پوست گيري کيوي با فناوري حرارتي مادون قرمز: تأثير پارامترهاي عملياتي بر عملکرد پوست گيري, مجله پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, پذیرش چاپ
 42. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا. و کاشاني¬نژاد، م. , سينتيک تخريب ويتامين C طي بلانچينگ خشک مادون قرمز و آبزدايي همزمان برش‌هاي سيب با روش حرارت‌دهي متناوب, مجله پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1396, پذیرش چاپ
 43. سيدآبادي، م.، کاشاني نژاد، م.، صادقي، ع. و مقصودلو، ي., بررسي تاثير فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون بر خصوصيات کيفي آب نارنج, علوم و صنايع غذايي ايران, 1395, شماره (52), 131-121
 44. صالحي، ف.، کاشاني نژاد، م.، صادقي ماهونک، ع.، ضيايي فر، ا., خشک کردن قارچ دکمه ای با استفاده از سامانه مادون قرمز-هوای داغ, علوم و صنایع غذایی, 1395, شماره (59), 159-151
 45. آقاجان¬زاده، س.، ضيائي¬فر، ا.، کاشاني¬نژاد، م.، مقصودلو، ي. و اسماعيل¬زاده، ا. , ارزيابي تغييرات آب رنگ نارنج طي فرآوري حرارتي, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي , 1395, شماره (8(2)), 24-1
 46. صالحی، ف. و کاشانی نژاد، م., خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي کنسانتره ازگيل وحشي, علوم و صنایع غذايي ایران, 1395, شماره (59), 57-49
 47. آقاجان¬زاده، س.، ضيائي¬فر، ا.، کاشاني¬نژاد، م.، مقصودلو، ي. و اسماعيل¬زاده، ا., سينتيک تغييرات محتواي اسيد آسکوربيک، محتوي فنول کل و ظرفيت ضد اکسايشي آب نارنج طي فرآوري حرارتي, علوم و صنایع غذايي ایران, 1395, شماره (57), 11-1
 48. حسيني قابوس، ح.، سيدين اردبيلي، م.، کاشاني نژاد، م.، اسدي، غ. و اعلمي، م., سينتيک انتقال جرم خشک‌کردن ترکيبي مادون‌قرمز-هواي داغ کدوحلوايي, مجله علوم غذايي و تغذيه , 1395, شماره (4), 16-5
 49. صباغي، ح.، ا. ضيائي فر، ع. صادقي، م. کاشاني¬نژاد و ح. ميرزايي., مدل سازي سنتيکي تغييرات رنگ در خلال سيب زميني طي فرآيند سرخ کردن, مجله علوم غذايي و تغذيه , 1395, شماره (1), 76-65
 50. صالحي، ف.، م. کاشاني¬نژاد، ع. صادقي ماهونک و ا. ضيايي فر، ا., مدل‌سازي سينتيک خشک شدن لايه‌نازک قارچ دکمه‌اي در خشک‌کن ترکيبي مادون‌قرمز-هواي داغ, مجله علوم و صنايع غذايي ايران , 1395, شماره (61), 101-99
 51. صالحي، ف.، کاشاني¬نژاد، م. و زند، ح., مدل سازي سينتيک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1395, شماره (1), 103-95
 52. اميري، ع.، شمس آبادي، ح.، کاشاني نژاد، م. و اصغري، ع. , بررسي رفتار خشک کردن دانه هاي ذرت در خشک کن استوانه اي دوار غير مداوم, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1395, شماره (57), 76-67
 53. حسيني قابوس، ح.، سيدين اردبيلي، م.، کاشاني¬نژاد، م.، اسدي، غ. و اعلمي، م., تغييرات برخي از پارامترهاي فيزيکوشيميايي و مهندسي کدوحلوايي با روش فروسرخ, مجله نوآوري در علوم و فناوري غذايي, 1395, شماره (دوم), 102-93
 54. صالحي، ف.، کاشاني¬نژاد، م. و علي‌پور، ن. , بررسي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، حسي و بافتي کيک اسفنجي غني شده با پودر سيب, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي , 1395, شماره (11), 47-39
 55. آقاجان¬زاده، س.، ضيائي¬فر، ا. و کاشاني¬نژاد، م. , تاثير مرحله افزايش دما بر بعد فرکتال آب ليمو ترش در فرآوري حرارتي به روش مرسوم و امواج مادون قرمز, مجله پژوهش و نوآوري در علوم وصنايع غذايي, 1395, شماره (2), 196-183
 56. رنجبر، آ.، ضيايي فر، ا.، پرويني، م.، کاشاني¬نژاد، م. و مقصودلو، ي, بررسي عددي اثرات درصد پري قوطي بر الگوي انتقال حرارت محلول نشاسته, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي, 1395, شماره (11), 11-1
 57. باقري، ه.، کاشاني¬نژاد، م.، ضيايي فر، ا. و اعلمي، م., ارزيابي پارامترهاي رنگي، رطوبت و ميزان انرژي مصرفي طي برشته کردن مغز بادام زميني با استفاده از هواي داغ, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي, 1395, شماره (11), 71-59
 58. سيدآبادي، م.م.، اسدي اميرآبادي، ع.، طاهري، ا. و کاشاني نژاد. م. , بررسي تأثير امواج مادون قرمز بر سنتيک خشک شدن و رنگ گياه دارويي اناريجه, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي , 1395, شماره (13), 57-45
 59. عيسي زاده، س.، خميري، م.، صادقي، ع.، کاشاني¬نژاد، م. و ميرزايي، ح. , بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1395, شماره (1), 54-47
 60. عابدفر، ع.، صادقي، ع. کاشاني¬نژاد، م.، خميري، م. و اعلمي، م., تاثير تخمير كنترل شده لاكتوباسيلوس پلانتاروم بر ويژگي هاي كيفي و بياتي نان گندم نيمه حجيم, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1395, شماره (19), 22-1
 61. اکبري، م.، صادقي ماهونک، ع.، قرباني، م.، کاشاني نژاد، م. و سرابندي، خ., تاثير فرآيند هم تبلوري بر ويژگي هاي شيمي-فيزيکي و عملکردي پودرهاي ساکارز حاوي عصاره برگ زيتون, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي, 1395, شماره (13), 29-17
 62. اکبري، م.، قرباني، م.، صادقي ماهونک، ع.، اعلمی، م.، کاشاني نژاد، م. و نصراله زاده، ا., بررسي اثرتركيبي صمغ دانه مرو و پروتئيين آب پنير بر پايداري امولسيون روغن در آب با استفاده از روش سطح پاسخ, فصلنامه فناوري هاي نوين غذايي, 1395, شماره (12), 56-47
 63. رنجبر، آ.، ضيايي فر، ا.، پرويني، م.، کاشاني¬نژاد، م. و مقصودلو، ي., آناليز عددي کاربرد فنر در محور مرکزي مواد غذايي, مجله نوآوري در علوم و فناوري‌ غذايي, 1395, پذیرش چاپ
 64. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م., بررسي خصوصيات ويسکوالاستيک کيک اسفنجي غني‌شده با پودر سيب, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1395, پذیرش چاپ
 65. ايوبي، ا.، صداقت، ن.، کاشاني نژاد، م.، محبي، م. و نصيري، م. , تاثیر پوشش های خوراکي ليپيدي بر ويژگيهاي فيريکوشيميايي و ميکروبي کشمش, پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1394, شماره (5), 507-496
 66. ايوبي، ا.، صداقت، ن. و کاشاني¬نژاد، م.، , بررسي اثر پيش¬تيمارهاي مختلف در خشک کردن لايه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل, نشريه پژوهش و نوآوري در صنايع غذايي , 1394, شماره (1), 18-1
 67. رنجبر نداماني، ا.، صادقي، ع. قرباني، م. و کاشاني نژاد، م. , بررسي برهمکنش ضد اکسايشي ترکيب عصاره¬هاي چاي سبز و بلوط, علوم و صنايع غذايي ايران, 1394, شماره (49), 132-123
 68. ايوبي، ا.، صداقت، ن.، کاشاني نژاد، م.، محبي، م. و يوسف تبار، ن., اثر پوشش خوراکي ليپيدي (گليسيريل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاري کشمش, علوم و صنايع غذايي ايران, 1394, شماره (48), 151-139
 69. رمزي, م.، کاشاني نژاد, م.، صادقي ماهونک, ع. و رضوي، م. , مقايسه ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي و رفتار رئولوژيکي عسل¬هاي طبيعي با عسل¬هاي شکري و تقلبي, پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1394, شماره (4), 407-392
 70. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا.، صادقي، ع.، کاشاني نژاد، م. و ميرزايي، ح., تخمين ضريب انتقال حرارت جابجايي به عنوان تابعي از نرخ کاهش آب طي فرآیند سرخ کردن, پژوهش هاي علوم وصنايع غذايي ايران, 1394, شماره (4), 484-473
 71. صالحي، ف.، کاشاني نژاد، م.، صادقي ماهونک، ع.، ضيايي فر، ا. , مدل سازی فرآيند خشک کردن قارچ دکمه¬اي توسط سامانه مادون قرمز, علوم و فناوري‌هاي نوين غذايي , 1394, شماره (8), 47-39
 72. سليمي، آ.، مقصودلو، ي.، جعفري، م.، صادقي ماهونک، ع.، کاشاني نژاد، م.، ضيايي فر، ا., توليد امولسيون هاي ليکوپن با استفاده از ژلاتين و مالتودکسترين و بهينه سازي فرآيند با به کار گيري روش سطح پاسخ, علوم غذايي و تغذيه , 1394, شماره (3), 68-55
 73. مشگين فر، ن.، صادقي، ع.، ضيايي فر، ا.، قرباني، م. و کاشاني نژاد، م., بررسي رفتار ضد اکسايشي پپتيدهاي زيست فعال تهيه شده از فرآورده هاي جانبي صنايع گوشت, مجله علوم و صنايع غذايي, 1394, شماره (46), 129-119
 74. رهبري، م., اعلمي، م., کاشاني نژاد، م. و مقصودلو، ي., تاثير کاربرد ايزوله پروتئين جوانه گندم و زانتان به عنوان جايگزين هاي زرده تخم مرغ بر ويژگي هاي رئولوژيکي سس مايونز, مجله علوم و صنايع غذايي, 1394, شماره (46), 143-131
 75. ضامني، ع.، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و صالحي، ف. , اثر انجماد بر ويژگي¬هاي رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه ريحان, نشريه پژوهش هاي صنايع غذايي , 1394, شماره ((1)25), 76-65
 76. ضامني، ع.، کاشاني نژاد، م.، و صالحي، ف. , اثر تيمارهاي حرارتي بر ويژگي¬هاي رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه ريحان, مجله علوم غذايي و تغذيه , 1394, شماره (4), 16-5
 77. صالحی، ف. و کاشانی نژاد، م., بررسي اثرات روش هاي خشک کردن بر ويژگي هاي صمغ دانه بالنگو, مجله علوم غذايي و تغذيه, 1394, شماره (1), 107-97
 78. صالحي، ف.، کاشاني نژاد، م.، عرب عامري، ف. و تدين، ع., اثر قندهاي مختلف بر ويژگي¬هاي رئولوژيکي صمغ دانه بالنگو, نشريه پژوهش هاي صنايع غذايي, 1394, شماره (2), 193-183
 79. صالحي، ف.، کاشاني نژاد، م. و اسدي اميرآبادي، ع., بررسي سينتيک انتقال جرم در طي خشک‌کردن ترکيبي هواي داغ- مادون‌قرمز برش‌هاي بادمجان, مجله علوم و فناوري‌هاي نوين غذايي , 1394, شماره (7), 62-55
 80. ضامني، ع.، کاشاني¬نژاد، م.، اعلمي، م.، صالحي، ف. و شيرواني، گ., بررسي خصوصيات رئولوژيکي، بافت و رنگ صمغ دانه بالنگو تحت تاثير دماهاي مختلف., مجله مهندسي بيوسيستم ايران , 1394, شماره (2), 192-185
 81. ضامني، ع.، کاشاني¬نژاد، م.، اعلمي، م.، و صالحي، ف. , اثر انجماد بر خصوصيات رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه بالنگو, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1394, شماره (1), 30-15
 82. صالحي، ف.، کاشاني¬نژاد، م.، صادقي ماهونک، ع. و ضيايي فر، ا. , غني‌سازي کيک اسفنجي با پودر قارچ دکمه‌اي خشک‌شده در سامانه مادون‌قرمز-هواي داغ, مجله علوم و فناوري‌هاي نوين غذايي , 1394, شماره (9), 9-1
 83. صالحی، ف. و کاشانی نژاد، م., تاثير خشک کردن با استفاده از روش¬هاي هواي داغ، تحت خلاء و انجمادي بر ويژگي¬هاي رئولوژيکي و بافتي صمغ دانه مرو (Salvia macrosiphon)، , مهندسي بيوسيستم ايران, 1394, شماره (2), 184-175
 84. سيدآبادي، م.، کاشاني¬نژاد، م.، صادقي، ع. و مقصودلو، ي., بررسي تاثير فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون بر رئولوژي و رنگ آب نارنج, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1394, پذیرش چاپ
 85. شهدادي، ف.، ميرزايي، ح.، کاشاني¬نژاد، م.، خميري، م.، ضيايي¬فر، ا. و اکبريان، ع., تاثير مصرف نوشيدني ماست حاوي باکتري¬هاي پروبيوتيک آزاد و ريزپوشاني شده بر تغييرات جمعيت اين باکتريها در سيستم گوارش, مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان, 1394, شماره (6), 601-592
 86. شهدادي، ف.، ح. ميرزايي، م. کاشاني¬نژاد، م. خميري، ا. ضيايي¬فر، و ع. اکبريان., بررسي غلطت¬هاي مختلف نشاسته مقاوم و کيتوزان بر ساختار ميکروسکوپي، خواص رئولوژيکي و زنده-ماني باکتريهاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده در ماست نوشيدني, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1394, پذیرش چاپ
 87. صباغي، ح.، ا. ضيائي فر، ع. صادقي، م. کاشاني¬نژاد و ح. ميرزايي., ارزيابي مدل¬هاي رياضي در بيان تاثير دما بر جذب روغن طي فرآيند سرخ کردن, مجله مهندسي بيوسيستم ايران, 1394, شماره (46(2)), ، 145-135
 88. يزدان پناه، م. ا. ضيائي فر، م. کاشاني¬نژاد و ع. اصغري. , بررسي تاثير تيمار آبگيري اسمزي بر ويژگيهاي ظاهري سيب زميني خشک شده با هواي داغ با روش پردازش تصوير, پژوهش¬هاي صنايع غذايي, 1394, شماره (3), 357-347
 89. صالحي، ف.، کاشاني¬نژاد، م.، نجفی، ا. و اسدی، ف., مدل سازي سنتيک خشک کردن لايه نازک قارچ دکمه¬اي توسط هواي داغ با استفاده از الگوريتم ژنتيک-شبکه عصبي مصنوعي, مجله پژوهش¬هاي صنايع غذايي, 1394, پذیرش چاپ
 90. باقري، ه.، گرائيلي، ز. و کاشاني¬نژاد، م., بررسي تغييرات رئولوژيکي صمغ قدومه شهري به عنوان تابعي از غلظت و فرآيند انجماد و مقايسه آن با صمغ تجاري زانتان, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي, 1394, شماره (9), 42-33
 91. رئيسي، م.، قرباني، م. صادقي، ع. و کاشاني نژاد، م. , بررسي عمر ماندگاري مغز و پودر بادام تحت شرايط مختلف دمايي و بسته بندي, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1394, شماره (2), 96-77
 92. اکبري، ا.، قرباني، م.، صادقي، ع.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م. , تاثير ميزان صمغ دانه مرو و ايزوله پروتئين سويا در پايداري امولسيون روغن در آب, مجله فناوري‌هاي نوين غذايي, 1394, شماره (10), 32-23
 93. هاشمی شهرکی، م.، ضیایی فر، ا.، کاشانی نژاد، م.، و قربانی، م. , بهینه سازی اعمال نیروی گریز از مرکز جهت کاهش جذب روغن با استفاده از روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک, پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1393, شماره (1), 15-26
 94. باقري، ه.، سيد آبادي، م. و کاشاني نژاد، م. , مدل سازي سينتيک خشک شدن لايه نازک کمه (کشک محلي), علوم و فناوري¬هاي نوين غذايي, 1393, شماره (5), 16-3
 95. رنجبر نداماني، ا.، صادقي، ع. قرباني، م. و کاشاني نژاد، م. , بررسي برهم کنش بين ترکيبات آنتي اکسيداني در مخلوط عصاره¬هاي چاي سبز و رزماري, پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1393, شماره (3), 240-232
 96. ايوبي، ا.، صداقت، ن.، کاشاني نژاد، م.، محبي، م. و نصيري، م. , بررسي اثر شرايط خشک کردن در خشک کن کابينتي بر شدت خشک شدن انگور و ويژگي¬هاي کيفي کشمش, پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 1393, پذیرش چاپ
 97. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م. , اثر نمک¬هاي کلريد سديم و کلسيم بر ويژگي_هاي صمغ دانه ريحان. , علوم غذايي و تغذيه, 1393, شماره (4), 82-75
 98. مشگين فر، ن.، صادقي، ع.، ضيايي فر، ا.، قرباني، م. و کاشاني نژاد، م. , بهينه سازي توليد پروتئين هيدروليز شده از محصولات جانبي صنايع گوشت به كمك روش سطح پاسخ, فصلنامه پژوهش¬هاي صنايع غذايي, 1393, شماره (2), 225-215
 99. رئيسي، م.، قرباني، م. صادقي، ع. و کاشاني نژاد، م., پيش بيني عمر ماندگاري مغز و پودر بادام با استفاده از آزمون تسريع يافته, مجله علوم و صنايع غذايي ايران, 1393, پذیرش چاپ
 100. قادري، س.، كاشاني نژاد، م.، قنبري، و. و گنجه، م., شبيه سازي و مدل سازي سه بعدي فرايند حرارت دهي اهميک در سيستم غذايي دو فازي, مهندسي بيوسيستم ايران, 1393, شماره (45), 167-161
 101. حيدري، م.، اعلمي، م.، كاشاني¬نژاد، م. و اميري عقدائي، س. , بررسي قابليت استفاده از ايزوله پروتئين سويا و صمغ كتيرا به عنوان جايگزين تخم مرغ در سس مايونز, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1393, شماره (1), 84-65
 102. اشراقی، ا.، کاشانی نژاد، م.، مقصودلو، ی.، طوسی، ش .و اعلمی، م. , بررسی اثر پیش تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی, پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شماره (4), 323-329
 103. رضایی، ر.، خمیری، م.، اعلمی، م. و کاشانی نژاد، م., بررسی اثر اینولین بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حسی و زنده مانی پروبیوتیک ها در ماست منجمد, مجله علوم و صنایع غذایی, 1392, شماره (41), 90-81
 104. آیدانی، ع. ، کاشانی نژاد، م.، مختاریان، م.، بخش آبادی، ح., بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی پرتقال با روش سطح پاسخ و تخمین پارامترهای آبگیری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران , 1392, شماره (9), 214-202
 105. رهبري، م., اعلمي، م., مقصودلو، ي. و کاشاني نژاد، م. , بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي سس مايونز حاوي ايزوله پروتئين جوانه گندم و صمغ زانتان به عنوان جايگزين تخم مرغ, پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي, 1392, شماره (1), 16-1
 106. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م. , مدل سازي استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana), علوم و فناوري هاي نوين غذايي, 1392, شماره (1), 20-13
 107. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م. , بررسي اثرات روش و شرايط خشک کردن بر روي رئولوژي و بافت صمغ دانه ريحان, علوم و فناوري هاي نوين غذايي, 1392, شماره (2), 48-39
 108. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م.، صارم نژاد، ف. , تاثير پارامترهاي استخراج صمغ بر سنتيک استخراج جرم در دانه ريحان, مجله پژوهش هاي صنعت غذا, 1392, شماره (1), 35-29
 109. صالحي، ف. و کاشاني نژاد، م. , خصوصيات رئولوژيکي صمغ دانه ريحان در حضور قندهاي مختلف, مجله فرآوري و توليد مواد غذايي, 1392, پذیرش چاپ
 110. چراغي، م.، كاشاني¬نژاد، م.، مقصودلو، ی.، قرباني، م. و ميرزايي، ح., تاثير هيدروليز شيميايي بر ميزان كاهش وزن و تركيبات ساختاري كاه كلزا, فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي, 1392, شماره (1), 103-97
 111. غريب، ع.، كاشاني¬نژاد، م. و آقاجاني، ن., بهينه سازي خشك كردن اسمزي چغندر لبويي (Beta vulgaris L), فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي, 1392, شماره (1), 164-159
 112. امینی، س.، کاشانی نژاد، م.، گوهریان، م.، و علیزاده، ص. , اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده, فصلنامه علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (10), 71-62
 113. رضایی، ر.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. و اعلمی، م. , بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک, پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1391, شماره (4), 377-371
 114. اميني، س.، کاشاني نژاد، م.، گوهريان، م.، و عليزاده، ص. , باسيلوس هاي اسپورزا، پروبيوتيك انساني، ايمني، ويژگي ها و كاربرد آن ها در گز, فصلنامه ايمني زيستي, 1391, شماره (3), 50-43
 115. نوري، م.، کاشاني نژاد، م.، دارايي گرمه خاني، ا. و بلندي، م. , بهينه سازي فرآيند خشک کردن جعفري با استفاده از روش ترکيبي هواي داغ- مايکروويو, فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1391, شماره (12), 122-103
 116. خوانچه گردان، م.، رفیعی، ش.، کاشانی نژاد، م. و جعفری، م. , مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه های نازک لیمو شیرین, مجله مهندسی بیوسیستم ایران, 1390, شماره (2), 190-183
 117. اشراقی، ا.، مقصودلو، ی.، کاشانی نژاد، م. طوسی، ش .و اعلمی، م. , بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی, پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, شماره (4), 279-275
 118. رضایی، ر.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. و اعلمی، م., بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوی غلظت های مختلف صمغ عربی و صمغ گوار, مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, شماره (1), 49-42
 119. رضایی، ر.، خمیری، م.، اعلمی، م. وکاشانی نژاد، م., اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد, پژوهش های صنایع غذایی, 1390, شماره (1), 91-83
 120. رهبری، م., اعلمی، م., مقصودلو، ی. و کاشانی نژاد، م., بررسی ویژگی های حلالیت و الگوی الکتروفورز پروتئین های جوانه گندم, مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1389, شماره (4), 86-71
 121. رنجبری،ع.، کاشانی نژاد، م.، اعلمی، م. و خمیری، م., تاثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگیهای جذب آب نخود در حین فرآیند خیساندن, مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1389, شماره (1), 109-95
 122. حسین پور، س.، رفیعی، ش. و کاشانی نژاد، م. , پیش بینی هوشمند و لحظه ای محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند خشک کردن لایه نازک پسته, مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1389, شماره (2), 32-17
 123. سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.، میرزایی، ح. و کاشانی نژاد، م. , اثر مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی فرآورده های پودری و قطعات خشک شده سیب زمینی جهت انتخاب بهترین زمان مصرف و رقم مناسب, مجله علوم و صنایع غذایی, 1389, شماره (2), 83-69
 124. بدبدک، ص.، حصاری، ج.، کاشانی نژاد، م.، و رضوی، م. ع. و سرحدی، س. , تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صافی بر ویژگیهای کیفی و رنگ آب انار, مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1389, شماره (1), 71-57
 125. دارایی، ا.، میرزایی، ح.، مقصودلو، ی. و کاشانی نژاد، م., بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب زمینی استان گلستان و تاثیر آن بر خواص خلال نیمه سرخ شده تولیدی, مجله علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, شماره (1), 9-1
 126. بدبدک، ص.، کاشانی نژاد، م.، حصاری، ج. و رضوی، م. ع. , تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار, مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1388, شماره (2), 98-81
 127. ابراهیم رضاگاه، م.، کاشانی نژاد، م.، میرزایی، ح. و خمیری، م. , تاثیر دما، غلظت محلول اسمزی و نسبت وزنی بر سنتیک خشک کردن اسمزی قارچ دکمه ای, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (1)
 128. احمدی، م. ، خمیری، م. ، خسروشاهی، ا. و کاشانی نژاد، م., جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک پنیر سنتی لیقوان, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (3), 146-136
 129. علی پور، م.، کاشانی نژاد، م.، مقصودلو، ی. و جعفری، م. , بررسی اثر پوشش های آردی ومخلوط آنها با کاراگینان بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی, مجله پژوهش های صنایع غذایی ایران, 1388, شماره (1), 27-21
 130. دارایی، ا.، میرزایی، ح.، مقصودلو، ی. و کاشانی نژاد، م., بررسی تاثیر خشک کردن مقدماتی بر میزان جذب روغن و خواص کیفی خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (3), 122-112
 131. دارایی، ا.، میرزایی، ح.، مقصودلو، ی. و کاشانی نژاد، م., تاثیر مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (3), 135-123
 132. انصاری پور، ا.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. و میرزایی، ح., بررسی بقایBifidobacterium lactis BB12 و Lactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب نمکی ایرانی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (2)
 133. کشیری، م.، مقصودلو، ی. ، کاشانی نژاد، م.، و حسینی، ح. , بررسی تاثیر میزان پروتئین جو بر کیفیت مالت و خواص فیزیکوشیمیایی عصاره تولیدی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (2)
 134. کشیری، م.، مقصودلو، ی. و کاشانی نژاد، م., بررسی اثر خصوصیات کیفی دو رقم گندم بومی ایران (کوه دشت و زاگرس) بر فرآیند مالت سازی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388
 135. رستم زاد، ه.، شعبان پور، ب.، کاشانی نژاد، م.، و شعبانی، ع. , بسته بندی تحت خلا و تاثیر آن بر اندیس های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری در دمای 18 درجه سانتی گراد, مجله پژوهش و سازندگی, 1388, شماره (83), 34-29
 136. رستم زاد، ه.، شعبان پور، ب.، کاشانی نژاد، م.، و شعبانی، ع., اثر آنتی اکسیدانی اسید سیتریک بر فساد چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری به صورت منجمد, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (2)
 137. آقاجانی، ن.، کاشانی نژاد، م.، کدیور، م. و حسینی، ح., اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از ارقام جو، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (3), 157-147
 138. آقاجانی، ن.، کدیور، م.، کاشانی نژاد، م.، و حسینی، ح. , بررسی اثر فرآیند مالت سازی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت), مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (48), 230-219
 139. احمدی، م. ، خمیری، م. ، خسروشاهی، ا. و کاشانی نژاد، م., بررسی تاثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (2), 75-82
 140. وثوق، ا.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. و جعفری، م., ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در دوغ حاوی عصاره کاکوتی, مجله علوم و صنایع غذایی ایران, 1388, شماره (4), 85-77
 141. وثوق، ا.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. و جعفری، م. , اثر عرق نعنا بر قابلیت بقای باکتریهای پروبایوتیک در نوشیدنی سنتی ایران (دوغ), مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (1), 164-156
 142. سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.، میرزایی، ح. و کاشانی نژاد، م. , اثر نوع خشک کن، رقم، محصول تولیدی و دمای آب مورد استفاده بر ترکیبات عمده و توانایی باز جذب آب فرآورده های خشک شده سیب زمینی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (1), 130-119
 143. سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.، میرزایی، ح. و کاشانی نژاد، م. , اثر زمان نگهداری بر تغییرات کیفی و توانایی بازجذب آب قطعات خشک شده سیب زمینی جهت تخمین بهترین زمان مصرف و انتخاب مناسبترین رقم, مجله علوم وصنایع غذایی ایران , 1388
 144. دارایی، ا.، میرزایی، ح.، کاشانی نژاد، م.، و مقصودلو، ی. , استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, شماره (6), 175-170
 145. کشیری، م.، مقصودلو، ی. ، کاشانی نژاد، م.، و حسینی، ح. , مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از تریتیکاله و جو (صحرا), مجله علوم و صنایع غذایی ایران, 1387, شماره (3), 68-61
 146. کاشانی نژاد، م. ، چابرا، د. و رفیعی، ش. , بررسی جذب رطوبت و تغییرات خصوصیات فیزیکی ارقام برنج در فرآیند خیساندن, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, شماره (2), 175-163
 147. رفیعی، ش. و کاشانی نژاد، م. , شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک کردن با درجه حرارت بالا, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1385, شماره (6), 111-101
 148. کاشانی نژاد، م. و مرتضوی، ع. , بررسی رفتار خشک شدن پسته رقم اوحدی در یک خشک‌کن جریان متقاطع آزمایشگاهی, مجله علوم و صنایع کشاورزی, 1385, شماره (2), 206-197
 149. کاشانی نژاد، م. مرتضوی، ع. سیف کردی، ع. , بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی, مجله علوم کشاورزی ایران, 1384, شماره (5), 1085-1075
 150. رفیعی، ش. و کاشانی نژاد، م. , شبیه سازی خشک کردن پسته در درجه حرارت بال, مجله علوم و صنایع غذایی ایران, 1384, شماره (1)
 151. کاشانی نژاد، م. مرتضوی، ع. پورآذرنگ، ه. , بررسی تاثیر نفوذ تحت فشار کلرور کلسیم بر حفظ خصوصیات کیفی سیب, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1384, شماره (3)
 152. رضوي، م. و كاشاني¬نژاد، م., بررسي فن آوري توليد، تركيبات و مصارف پودر اسپري آب پنير, مجله زيتون, 1376, شماره ((5 و 6)), 47-42
 1. Salehi, F. and M. Kashaninejad, Effect of thermal treatments on rheological behavior of Basil seed (Ocimum basilicum) and Balangu seed (Lallemantia royleana) gums, Journal of Food Biosciences and Technology, 2018, شماره (8)1(), 35-46
 2. Rezaei, R., M. Khomeiri, M. Kashaninejad, M. Alami and M. Mazaheri, Steady and dynamic rheological behaviour of frozen soy yogurt mix affected by resistant starch and β-glucan, International Journal of Food Properties, 2018, in press
 3. Rahbari, M., N. Hamdami, H. Mirzaei, S.M. Jafari, M. Kashaninejad and M. Khomeiri., Effects of high voltage electric field thawing on the characteristics of chicken breast protein, Journal of Food Engineering, 2018, شماره (216), 98–106
 4. Bagheri, H. and M. Kashaninejad., Kinetic modeling of mass transfer during roasting of soybeans using combined Infrared-hot air heating, Journal of Food Biosciences and Technology, 2018, شماره (8(1)), 1-12
 5. Rahimi, D., M. Kashaninejad, A.M. Ziaiifar and A. Sadeghi Mahoonak, Effect of infrared final cooking on some physico-chemical and engineering properties of partially fried chicken nugget, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2018, in press
 6. Aghajanzadeh, S., M. Kashaninejad and A.M. Ziaiifar, Cloud stability of sour orange juice as affected by pectin methylesterase during come up time: Approached through fractal dimension, International Journal of Food Properties, 2018, in press
 7. Salehi, F. and M. Kashaninejad., Texture profile analysis and stress relaxation characteristics of quince sponge cake, Journal of Food Measurement and Characterization, 2018, in press
 8. Mashkour, M., Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad and M. Aalami, Effect of ultrasound pretreatment on iron fortification of potato using vacuum impregnation, Journal of Food Processing and Preservation, 2018, in press
 9. Kashaninejad, M., S.M.A. Razavi, M. Mazaheri, and M. Kashaninejad., Effect of extrusion conditions and storage temperature on texture, colour and acidity of butter, International Journal of Dairy Technology, 2017, شماره (70(1)), 102-109
 10. Salehi, F., M. Kashaninejad and A. Jafarianlari, Drying kinetics and characteristics of combined infrared-vacuum drying of button mushroom slices, Heat and Mass Transfer, 2017, شماره (53(5)), 1751–1759
 11. Aidani, E., M.H. Hadad Khodaparast and M. Kashaninejad, Experimental and modeling investigation of mass transfer during combined infrared-vacuum drying of Hayward kiwifruits, Food Science & Nutrition, 2017, شماره (5(3)), 596–601
 12. Salehi, F. and M. Kashaninejad, The effect of quince powder on rheological properties of batter and physico-chemical and sensory properties of sponge cake, Journal of Food Biosciences and Technology, 2017, شماره (7(1)), 1-8
 13. Ramzi, M., M. Kashaninejad, F. Salehi, A.R. Sadeghi and S.M.A. Razavi, Rheological and physicochemical properties of honeys as a function of temperature, concentration and moisture content, Journal of Food Biosciences and Technology, 2017, شماره (7(2)), 35-48
 14. Dehghan Sekachaei, A., A.R. Sadeghi, M. Ghorbani, M. Kashaninejad and Y. Maghsoudlou., Optimization of ultrasound-assisted extraction of quince seed gum through response surface methodology, Journal of Agricultural Sciences and Technology, 2017, شماره (19), 323-333
 15. Ebrahimi, M., M. Khomeiri, A. Masoudi-Nejad, A. Sadeghi, B. Sadeghi and M. Kashaninejad., Inhibitory effects of lactic acid bacteria isolated from traditional fermented foods against aflatoxigenic Aspergillus spp., Comparative Clinical Pathology, 2017, شماره (26(5)), 1083–1092
 16. Aghajanzadeh, S., A.M. Ziaiifar and M. Kashaninejad, Influence of thermal treatment, homogenization and xanthan gum on physicochemical properties of watermelon juice: A response surface approach, LWT- Food Science and Technology, 2017, شماره (85), 66-74
 17. Salehi, F. and M. Kashaninejad, Effect of drying methods on textural and rheological properties of basil seed gum, International Food Research Journal, 2017, شماره (24(5)), 2090-2096
 18. Salehi, F., M. Kashaninejad, E. Akbari, S. M. Sobhani and F. Asadi., Potential of sponge cake making using infrared–hot air dried carrot, Journal of Texture Studies, 2016, شماره (47), 34-39
 19. Seyedabadi, M.M., M. Kashaninejad, A., Sadeghi, Y. Maghsoudlou, F. Salehi., Clarification of sour orange juice by ultrafiltration: Optimization of permeate flux and fouling resistances using response surface methodology, Iranian Food Science and Technology Research Journal , 2016, شماره (12(3)), 350-361
 20. Salehi, F., M. Kashaninejad, F. Asadi and A. Najafi., Improvement of quality attributes of sponge cake using infrared dried button mushroom, Journal of Food Science and Technology , 2016, شماره (53(3)), 1418–1423
 21. Aghajanzadeh, S., A.M. Ziaiifar, M. Kashaninejad, Y. Maghsoudlou and E. Esmailzadeh, Thermal inactivation kinetic of pectin methylesterase and cloud stability in sour orange juice, Journal of Food Engineering , 2016, شماره (185), 72-77
 22. Hosseini Ghaboos, S.H., S.M. Seyedain Ardabili, M. Kashaninejad, Gh. Asadi and M. Aalami., Combined infrared-vacuum drying of pumpkin slices, Journal of Food Science and Technology, 2016, شماره (53(5)), 2380–2388
 23. Bagheri, H., M. Kashaninejad, A.M. Ziaiifar, M. Alami, Novel hybridized infrared-hot air method for roasting of peanut kernels, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2016, شماره (73), 106-114
 24. Aghajanzadeh, S., M. Kashaninejad and A.M. Ziaiifar., Effect of infrared heating on degradation kinetics of key lime juice physicochemical properties, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2016, شماره (38), 139–148
 25. Fathi, B., M. Aalami, M. Kashaninejad and A. Sadeghi., Utilization of heat-moisture treated proso millet flour in production of gluten-free pound cake, Journal of Food Quality, 2016, شماره (39(6)), 611–619
 26. Rezaei, R., M. Khomeiri, M. Kashaninejad, M. Mazaheri and M. Alami., Effect of resistant starch and aging conditions on the physicochemical properties of frozen soy yogurt, Journal of Food Science and Technology., 2015, شماره (52(12)), 8164-8171
 27. Salimi, A., Y. Maghsoudlou, S. M. Jafari, A. Sadeghi, M. Kashaninejad and A.M. Ziaiifar, Preparation of lycopene emulsions by whey protein concentrate and maltodextrin and optimization by response surface methodology, Journal of Dispersion Science and Technology, 2015, شماره (36(2)), 274-283
 28. Rahbari, M., Aalami, M. Kashaninejad, M. Maghsoudlou, Y. and Amiri, S , A mixture design approach to optimizing low cholesterol mayonnaise formulation prepared with wheat germ protein isolate, Journal of Food Science and Technology, 2015, شماره (52 (6)), 3383-3393
 29. Salehi, F. and M. Kashaninejad, A. Tadayyon, F. Arabameri, Modeling of extraction process of crude polysaccharides from Basil seeds (Ocimum basilicum l.) as affected by process variables, Journal of Food Science and Technology, 2015, شماره (52(8)), 5220-5228
 30. Zameni, A., M. Kashaninejad, M. Aalami and F. Salehi., Effect of thermal and freezing treatments on rheological, textural and color properties of Basil seed gum, Journal of Food Science and Technology, 2015, شماره (52 (9)), 5914-5921
 31. Ramzi, M., M. Kashaninejad, F. Salehi., A. Sadeghi, S.M.A. Razavi., Modeling of rheological behavior of honey using Genetic Algorithm-Artificial Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Food Bioscience, 2015, شماره (9), 60-67
 32. Salehi, F. and M. Kashaninejad, Static rheological study of Ocimum basilicum seed gum, International Journal of Food Engineering, 2015, شماره (11), 97-103
 33. Raisi, M., M. Ghorbani, A. Sadeghi, M. Kashaninejad and H. Hosseini., Effect of storage atmosphere and temperature on the oxidative stability of almond kernels during long term storage, Journal of Stored Products Research, 2015, شماره (62), 16-21
 34. Salehi, F. and M. Kashaninejad., Effect of drying methods on rheological and textural properties, and color changes of wild sage seed gum, Journal of Food Science and Technology, 2015, شماره (52), 7361-7368
 35. Ranjbar, E., A. Sadeghi, M. Ghorbani, and M. Kashaninejad,, Evaluation of antioxidant interactions in combined extracts of green tea (Camellia sinensis), rosemary (Rosmarinus officinalis) and oak fruit (Quercus branti),, Journal of Food Science and Technology., 2015, شماره (52(7)), 4565–4571
 36. Kashaninejad, M., S.M.A. Razavi, M. Mazaheri, and M. Kashaninejad., Rheological, textural and thermal properties of butter from organic cow’s and sheep’s milks, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2015, Accepted
 37. Hashemi Shahraki, M., A.M. Ziaiifar, M. Kashaninejad, and M. Ghorbani, Optimization of pre-fry microwave drying of french fries using response surface methodology and genetic algorithms, Journal of Food Processing and Preservation, 2014, شماره (38), 535-550
 38. Rezaei, R., M. Khomeiri, M. Kashaninejad and M. Alami, Effect of inulin on the physicochemical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt, Journal of Food Science and Technology , 2014, شماره (51 (10)), 2809-2814
 39. Daraei, A., H. Mirzaei, Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad. M. Jafari, Production of low fat french-fries with single and multi-layer hydrocolloid coatings, Journal of Food Science and Technology, 2014, شماره (51), 1334-1341
 40. Salehi, F. and M. Kashaninejad, Effect of different drying methods on rheological and textural properties of Balangu seed gum, Drying Technology , 2014, شماره (32), 720-727
 41. Daraei, A., M. Kashaninejad, M. Alami, M. Khomeiri, Y. Maghsoudlou and L.G. Tabil, Enhanced biomass delignification and enzymatic saccharification of canola straw by steam explosion pretreatment, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014, شماره ((8)94), 1607-1613
 42. Kashaninejad, M., L.G. Tabil and R. Knox, Effect of compressive load and particle size on compression characteristics of selected varieties of wheat straw grinds, Biomass and Bioenergy , 2014, شماره (60), 1-7
 43. Salehi, F., M. Kashaninejad and V. Behshad, Effect of sugars and salts on rheological properties of Balangu seed (Lallemantia royleana), International Journal of Biological Macromolecules, 2014, شماره (67), 16-21
 44. Ranjbar E., A. Sadeghi, M. Ghorbani and M. Kashaninejad,, Antioxidant properties of individual and combined extracts of Rosemary leaves and Oak fruit, Journal of Agricultural Sciences and Technology , 2014, شماره (16), 1575-1586
 45. Salehi, F. and M. Kashaninejad, Kinetics and thermodynamics of gum extraction from wild sage seed, International Journal of Food Engineering, 2014, شماره (10(4)), 625–632
 46. Daraei, A., M. Kashaninejad and M. Alami., Physicochemical characterization of canola straw pretreated with steam explosion for enhancing fermentable sugar production., Minerva Biotec, 2014, شماره (26), 241-246
 47. Daraei, A., M. Kashaninejad, S. S. Amiri, and A. R. Mehregan, Effect of moisture content on biophysical properties of pomegranate Seeds, Minerva Biotech, 2013, شماره (25(1)), 9-16
 48. Shahabi Ghahfarrokhi, I., A. Daraei, M. Kashaninejad, A. A. Dehghani, Estimation of Peroxidase activity in red cabbage by Artificial Neural Network (ANN), Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2013, شماره (5(2)), 163-167
 49. Ranjbari, A., M. Kashaninejad, M. Aalami, M. Khomeiri, M. Gharekhani, Effect of ultrasonic pretreatment of water absorption characteristics of chickpeas (Cicer Arietinum), Latin American Applied Research , 2013, شماره (43(2)), 153-159
 50. Gharekhani, M., M. Kashaninejad, A. Daraei, A. Ranjbari, Physical and Aerodynamic properties of paddy and white rice as a function of moisture content, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2013, شماره (5(3)), 187-197
 51. Bodbodak, S., M. Kashaninejad, J. Hesari and S.M.A. Razavi, Modeling of rheological characteristics of "Malas Yazdi" pomegranate juice, Journal of Agricultural sciences and Technology, 2013, شماره (15(5)), 961-971
 52. Aghajani, N., M. Kashaninejad, A. A. Dehghani, & A. Daraei, Comparison between artificial neural networks and mathematical models for moisture ratio estimation in two varieties of green malt, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2012, شماره (4(2)), 93-101
 53. Aghajani, N., E. Ansaripour and M. Kashaninejad, Effect of moisture content on physical properties of barley seeds, Journal of Agricultural Sciences and Technology, 2012, شماره (14), 161-172
 54. Shayanfar Sh., M. Kashaninejad, The effect of different non-mechanical treatments on splitting pistachio nuts, Journal of Nuts, 2012, شماره (3(3)), 1-4
 55. Shayanfar Sh., M. Kashaninejad, M. Khomeiri, Z. Emam Djomeh, Y. Mostofi, Effect of MAP and different atmospheric conditions on the sensory attributes and shelf life characteristics of fresh pistachio nuts, International Journal of Nuts and Related Sciences, 2011, شماره (2 (3)), 47-57
 56. Rezaei, R., M. Khomeiri, M. Kashaninejad and M. Alami, Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behavior characteristic of frozen yogurt, International Journal of Dairy Technology, 2011 , شماره (64 (4)), 563-568
 57. Rostamzad, H., B. Shabanpour, M. Kashaninejad and A. Shabani, Antioxidative activity of citric and ascorbic acids and their preventive effect on lipid oxidation in frozen Persian sturgeon fillets, Latin American Applied Research, 2011, شماره (41), 135-140
 58. Kashaninejad, M. and L.G. Tabil, Effect of microwave–chemical pre-treatment on compression characteristics of biomass grinds, Biosystems Engineering, 2011, شماره (108 (1)), 36-45
 59. Rostamzad, H., B. Shabanpour, M. Kashaninejad and A. Shabani, Inhibitory impacts of natural antioxidants (ascorbic and citric acids) and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen Persian sturgeon fillets, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2010, شماره (9(2)), 279-292
 60. Kashaninejad, M., M. Maghsoudlou, M. Khomeiri, and L.G. Tabil, Resistance to airflow through bulk pistachio nuts (Kalleghochi variety) as affected by the moisture content, airflow rate, bed depth and fill method, Powder Technology, 2010, شماره (203), 359-364
 61. Kashiri, M., M. Kashaninejad and N. Aghajani, Modeling water absorption of sorghum during soaking, Latin American Applied Research, 2010, شماره (40), 383-388
 62. Aghajani, N., M. Kashiri and M. Kashaninejad, Thin-layer drying characteristics and modeling of two varieties green malt, Journal of Agricultural Science and Technology, 2010, شماره (4(4)), 70-76
 63. Rezagah, M., M. Kashaninejad, H. Mirzaei and M. Khomeiri, Osmotic dehydration of button mushroom: Fickian diffusion in slab configuration, Latin American Applied Research, 2010, شماره (40), 23-26
 64. Daraei, A., H. Mirzaei, Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad and S. M. Jafari, Influence of partial drying on oil uptake and quality attributes of French fries, Journal of Agricultural Science and Technology, 2010, شماره (4 (2)), 31-36
 65. Nikoobin, M., F. Mirdavardoost, M. Kashaninejad and A. Soltani, Moisture dependent physical properties of chickpea seed, Journal of Food Process Engineering, 2009, شماره (32), 544- 564
 66. Rafiee, S., M. Kashaninejad, A. R. Keyhani and A. Jafari, Pistachio nut (Ohadi variety) mass transfer simulation during process of drying using finite element method, Journal of Agricultural Sciences and Technology, 2009, شماره (11), 137-146
 67. Kashaninejad, M., A. M. Dehghani and M. Khashiri, Modeling of wheat soaking using two artificial neural networks (MLP and RBF), Journal of Food Engineering, 2009, شماره (91(4)), 602-607
 68. Kashaninejad, M. and L.G. Tabil, Resistance of bulk pistachio nuts (Ohadi variety) to airflow, Journal of Food Engineering, 2009, شماره (90), 104-109
 69. Kashaninejad, M., A. Daraei, M. Ahmadi and D. Chabra, Handling and frictional characteristics of soybean as a function of moisture content and variety, Powder Technology, 2008, شماره (188 (1)), 1-8
 70. Daraei, A., H. Mirzaei, M. Kashaninejad and Y. Maghsoudlou, Study of oil uptake and some of quality attributes of potato chips affected by hydrocolloids, European Journal of Lipid Science and Technology, 2008, شماره (110), 1045-1049
 71. Kashaninejad, M. and M. Khashiri, Moisture absorption kinetics and changes in some physical properties of wheat kernel, Iranian Food Science and Technology Research, 2008, شماره (3(2)), 47-60
 72. Kashaninejad, M. and M. Rezagah, Effects of moisture content on some engineering properties of two varieties of safflower seed, International Agricultural Engineering Journal, 2007, شماره (16(3-4)), 97-113
 73. Rafiee, S., A. Jafari, M. Kashaninejad and M. Omid, Experimental and numerical investigations of moisture diffusion in pistachio nuts during drying with high temperature and low relative humidity, International Journal of Agriculture & Biology, 2007, شماره (9 (3)), 412-415
 74. Kashaninejad, M., S. Rafiee, M. Maghsoudlou and M. Khomeiri, Study of hydration kinetics and density changes of rice (Tarom mahali) during hydrothermal processing, Journal of Food Engineering, 2007, شماره (79), 1383-1390
 75. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Thin layer drying characteristics and modeling of Pistachio nuts, Journal of Food Engineering, 2007, شماره (78), 98-108
 76. Rafiee, S., M. Kashaninejad, Transient moisture gradients in pistachio nut with finite element model during high temperature drying and low relative humidity, Acta Horticulturae , 2006, شماره (726), 587-590
 77. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Some physical properties of Pistachio nut and its kernel, Journal of Food Engineering, 2006, شماره (72), 30-38
 78. Kashaninejad, M. and L. G. Tabil, Drying characteristics of Purslane (Portulaca Oleraceae L.), Drying Technology, 2004, شماره (22(9)), 2183- 2200
 79. Kashaninejad, M., L. G. Tabil, A. Mortazavi and A. Safekordi, Effect of drying methods on quality of Pistachio Nuts, Drying Technology, 2003, شماره (21(5)), 821-838
 1. غريب، ع.، کاشاني نژاد، م. و آقاجاني، ن. , بهينه سازي خشک کردن اسمزي چغندر لبويي(Beta vulgaris L.), دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 2. غريب، ع.، کاشاني نژاد، م. و آقاجاني، ن. , مدل سازي انتقال جرم در خشک کردن اسمزي چغندر لبويي(Beta vulgaris L.), دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 3. چراغي، م.، کاشاني نژاد، م.، مقصودلو، ي.، محمد قرباني، م. و ميرزايي، ح, بررسي اثر پرتودهي مايکروويو بر هيدروليز آنزيمي ضايعات ليگنوسلولزي, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 4. چراغي، م.، کاشاني نژاد، م.، مقصودلو، ي.، محمد قرباني، م. و ميرزايي، ح, تاثير هيدروليز شيميايي بر ميزان کاهش وزن و ترکيبات ساختاري کاه کلزا, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 5. تيموري، م.، طاهريان، ا. و کاشاني نژاد، م, بررسي خواص فيزيکوشيميايي و حسي نوشيدني تخميري کفير بر پايه شير با استفاده از دانه هاي کفير, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 6. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا.، صادقي، ع.، کاشاني نژاد، م. و ميرزايي، ح, سورفکتانت هاي کاربردي در صنايع غذايي, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 7. هادي نژاد، پ.، کاشاني نژاد، م. حسيني قابوسي، ح. و صالحي، ف, مدلسازي فرآيند خشک کردن مواد غذايي(اسمز و مايکروويو) به روش شبکه عصبي مصنوعي, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 8. هادي نژاد، پ.، کاشاني نژاد، م. حسيني قابوسي، ح. و صالحي، ف, خشک کردن محصولات کشاورزي با استفاده از انرژي مايکروويو, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 9. ضامني، ع.، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و صالحي، ف. , بررسي تاثير تيمارهاي حرارتي بر صمغ هاي بومي ايران, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 10. ضامني، ع.، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و صالحي، ف, بررسي خصوصيات رئولوژيکي صمغ دانه ريحان, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 11. يزدان پناه، م.، ضيايي فر، ا.، کاشاني نژاد، م. و اصغري، ا, استفاده از پيشتيمار اسمزي براي خشک کردن مواد غذايي با هواي داغ, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 12. يزدان پناه، م.، ضيايي فر، ا.، کاشاني نژاد، م. و اصغري، ا, ارزيابي چروکيدگي در خشک کن هواي داغ مجهز به محفظه پردازش تصوير, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 13. اميني،س.، کاشاني نژاد، م.، گوهريان، م.، و عليزاده، ص. , مان هاي مورد استفاده در توليد گز, همايش ملي گز، شيريني اصيل ايراني، فرصت ها و چالش ها, 1391, ایران, اصفهان
 14. اميني،س.، کاشاني نژاد، م. و گوهريان، م., اصطلاحات و تعاريف گز سازي, همايش ملي گز، شيريني اصيل ايراني، فرصت ها و چالش ها, 1391, ایران, اصفهان
 15. اميني،س.، کاشاني نژاد، م. و گوهريان، م., اثر کلسيم، ويتامين D و C بر سلامت و کاربرد آن در غني سازي گز, همايش ملي گز، شيريني اصيل ايراني، فرصت ها و چالش ها, 1391, ایران, اصفهان
 16. اميني،س.، کاشاني نژاد، م.، گوهريان، م.، و عليزاده، ص., باسيلوس هاي اسپورزا، پروبيوتيک انساني، ايمني، ويژگي ها و کاربرد آنها در گز, همايش ملي گز، شيريني اصيل ايراني، فرصت ها و چالش ها, 1391, ایران, اصفهان
 17. اميني،س.، کاشاني نژاد، م.، و خميري، م, روش PCR-RFLP براي تشخيص غذاهاي حلال, 1391, ایران, یزد
 18. نوري، م.، کاشاني نژاد، م.، دارايي گرمه خاني، ا, مدل سازي آماري سينيتيک خشک شدن جعفري با هواي داغ و مايکروويو, دومين سمينار ملي امنيت غذايي, 1391, ایران, سوادکوه
 19. نوري، م.، کاشاني نژاد، م.، دارايي گرمه خاني, مدل سازي آماري سينيتيک خشک شدن نعناع با هواي داغ و مايکروويو, دومين سمينار ملي امنيت غذايي, 1391, ایران, سوادکوه
 20. يزدي، آ.، کاشاني نژاد، م.، دارايي گرمه خاني، ا, بهينه سازي خشك كردن حلقه هاي پياز با استفاده از تركيب هواي داغ و مايكروويو, دومين سمينار ملي امنيت غذايي, 1391, ایران, سوادکوه
 21. يزدي، آ.، کاشاني نژاد، م.، دارايي گرمه خاني, مدلسازي خشك كردن حلقه هاي پياز با استفاده از تركيب هواي داغ و مايكروويو, دومين سمينار ملي امنيت غذايي, 1391, ایران, سوادکوه
 22. رحيمي، ب.، کاشاني نژاد، م, تاثير فرآيند اکستروژن بر کاهش ميزان آفلاتوکسين، همايش ملي بهداشت و ايمني غذا, همايش ملي بهداشت و ايمني غذا, 1391, ایران, شیراز
 23. عزت زادگان، س.، کاشاني نژاد، م.، ضيايي فر، ا.، صادقي، ع. اعلمي، م., بهينه سازي شفاف سازي غشايي مخلوط آب سبزيجات با توجه به کارايي غشاء و کيفيت عصاره, سومين همايش ملي علوم کشاورزي و صنايع غذايي, 1391, ایران, فسا
 24. مشگين فر، ن.، صادقي، ع.، ضيايي فر، ا.، کاشاني نژاد، م. و قرباني، م., تهيه پروتئين هيدروليز شده از فرآورده هاي جانبي صنايع گوشت, همايش ملي پژوهش هاي راهبردي کشاورزي, 1391, ایران, تاکستان
 25. رئيسي، م.، قرباني، م.، صادقي، م. و کاشاني نژاد، م. , افزايش عمر ماندگاري در آجيل ها, کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذا, 1391, ایران, تهران
 26. رئيسي، م.، قرباني، م.، صادقي، م. و کاشاني نژاد، م. , تاثير بسته بندي بر افزايش عمر ماندگاري گردو, کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذا, 1391, ایران, تهران
 27. رئيسي، م.، قرباني، م.، صادقي، م. و کاشاني نژاد، م. , تاثير بسته بندي بر افزايش عمر ماندگاري بادام, کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذا, 1391, ایران, تهران
 28. رئيسي، م.، قرباني، م.، صادقي، م. و کاشاني نژاد، م., تاثير بسته بندي بر افزايش عمر ماندگاري پسته, کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذا, 1391, ایران, تهران
 29. مشگين فر، ن.، صادقي، ع.، ضيايي فر، ا.، کاشاني نژاد، م. و قرباني، م., توليد پپتيدهاي زيست فعال با عملکرد آنتي اکسيداني با استفاده از محصولات جانبي صنايع گوشت, سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران, 1391, ایران, تهران
 30. رنجبري،ع.، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و خميري، م. , بررسي تاثير پيش تيمار فراصوت بر روي ميزان ضريب هدايت الکتريکي نخود و لوبيا چيتي در حين فرآيند خيساندن, نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي, 1390, ایران, گرگان
 31. رنجبري،ع.، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و خميري، م. , بررسي تاثير پيش تيمار فراصوت بر روي ميزان اتلاف مواد جامد نخود و لوبيا چيتي در حين فرآيند خيساندن, نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي, 1390, ایران, گرگان
 32. لشکربلوکي، ف.، مثصودلو، ي.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م., بررسي ميزان اسيد فيتيک در نان سنتي (نان بربري) در مقايسه با نان بربري صنعتي شهرستان گرگان, نوزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1389, ایران, تهران
 33. اشراقي، ا.، کاشاني نژاد، م.، مثصودلو، ي.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م, تاثير پيش تيمار اسمزي استاتيک و ديناميک روي خشک شدن ورقه هاي کيوي, نوزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1389, ایران, تهران
 34. اشراقي، ا.، مثصودلو، ي.، کاشاني نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م., تاثير پيش تيمار ترکيبي اسمز-فراصوت روي زمان خشک شدن ورقه هاي کيوي و بررسي قابليت جذب آب مجدد, نوزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1389, ایران, تهران
 35. اشراقي، ا.، مثصودلو، ي.، کاشاني نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م., بررسي اثر پيش تيمار فراصوت در خشک شدن ورقه هاي کيوي, نوزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1389, ایران, تهران
 36. رنجبري، ع. ، کاشاني نژاد، م.، اعلمي، م. و خميري، م. , بررسي تاثير پيش تيمار فراصوت بر روي خصوصيات جذب آب لوبيا چيتي, نوزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1389, ایران, تهران
 37. رضاگاه، م.، م. کاشاني نژاد، ح. ميرزايي، م. خميري. , مدل سازي انتقال جرم در خشک کردن اسمزي قارچ دکمه اي, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 38. سليمي، آ.، ي. مقصودلو، ح. ميرزايي، م. کاشاني نژاد. , اثر نوع خشک کن و دماي آب بر توانايي جذب آب مجدد قطعات خشک شده سه رقم عمده سيب زميني, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 39. کشيري، م.، ي. مقصودلو، م. کاشاني نژاد، ح. حسيني, بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي مالت تريتيکاله و جو, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 40. احمدي، م. ، م. خميري، ا. خسروشاهي، م. کاشاني نژاد, جداسازي و شناسايي فلور لاکتيکي پنير سنتي ليقوان, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 41. لشکربلوکي، ف.، مثصودلو، ي.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م. , روند بياتي و قابليت نگهداري نان بربري سنتي و صنعتي, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 42. لشکربلوکي، ف.، مثصودلو، ي.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م. , مقايسه خصوصيات ارگانولپتيک نان بربري سنتي و صنعتي, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 43. لشکربلوکي، ف.، مثصودلو، ي.، اعلمي، م. و کاشاني نژاد، م, ميزان اسيد فيتيک در نان بربري غني شده با آهن, هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1387, ایران, مشهد
 44. آقاجاني، ن.، م. کاشاني نژاد، م. کديور, بررسي تاثير فرآيند مالت سازي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي مالت حاصل از دو رقم جو, هفدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1386, ایران, ارومیه
 45. انصاري پور، ا. ، م. خميري، ح. ميرزايي، م. کاشاني نژاد. , بررسي ماندگاري پروبايوتيک ها در پنير سفيد آب نمکي, هفدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1386, ایران, ارومیه
 46. دارايي، ا. ، آ. سليمي، م. کشيري، ح. ميرزايي، ي. مقصودلو، م. کاشاني نژاد, بررسي خواص تکنولوژيکي سه واريته رايج استان گلستان جهت شناسايي واريته مناسب براي توليد محصولات سرخ شده سيب زميني, هفدهمين کنگره ملي صنايع غذايي, 1386, ایران, ارومیه
 47. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد، م. احمدي, اجراي عمليات HACCP در خط فرآوري چاي, اولين کنفرانس ملي غذاي عملگر, 1385, ایران, تهران
 48. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد, ضرورت اجراي HACCP و جايگزيني تکنولوژي نوين در کارخانجات شاليکوبي, اولين کنفرانس ملي غذاي عملگر, 1385, ایران, تهران
 49. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد، ش. رفيعي, بررسي و مقايسه ميزان ضايعات در خشک کنهاي خوابيده و ايستاده, دوازدهمين همايش ملي برنج, 1385, ایران, بابلسر
 50. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد, مديريت کاهش ميزان ضايعات در صنايع فرآوري برنج, دوازدهمين همايش ملي برنج, 1385, ایران, بابلسر
 51. كاشاني نژاد، م، رضاگاه، م, بررسي تاثير غلظت و درجه حرارت بر ويسكوزيته آب سيب, دومين همايش و نمايشگاه بزرگ صنايع غذايي كشور, 1385, ایران, اصفهان
 52. رفيعي، ش، و كاشاني نژاد، م, سينتيك خشك كردن سويا رقم ويليامز, چهارمين كنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي و مكانيزاسيون, 1385, ایران, تبریز
 53. رفيعي، ش، و كاشاني نژاد، م. , مدل خشك شدن توده بستر نازك ذرت (رقم 704), چهارمين كنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي و مكانيزاسيون, 1385, ایران, تبریز
 54. فرماني، م.، م. كاشاني نژاد، و ي. مقصودلو, روش هاي نوين براي بهبود انتقال جرم در فرآيند خشك كردن اسمزي, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 55. قاسميان فرد، م. ، م. كاشاني نژاد، و ش. رفيعي, بررسي عوامل موثر بر شكست دانه‌هاي برنج در طي فرآيند خشك كردن, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 56. قاسميان فرد، م. ، م. كاشاني نژاد، و ي. مقصودلو, بررسي نقش فرآيندهاي پوست گيري و سفيد كردن بر شكست دانه‌هاي برنج, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 57. رفيعي، ش.، م. كاشاني نژاد، ي. كياپي، و م. مزيدي. , تعيين خصوصيات ابعادي و وزن دانه شلتوك برنج رقم شفق, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 58. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد، ش. رفيعي, بررسي خطوط فرآوري برنج و مقايسه ميزان ضايعات در آن ها, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 59. چابرا، د.، م. كاشاني‌ نژاد، ش. رفيعي, نقش پاربويلينگ در كاهش ضايعات برنج, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 60. مزيدي، م.، ش. رفيعي، و م. كاشاني نژاد, ارزيابي روشهاي كنترل خشك كن چرخشي, شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1385, ایران, گرگان
 61. قاسميان فرد، م. و م. كاشاني نژاد, بررسي نقش فرآيندهاي خشک كردن در شكست دانه‌هاي برنج, دومين همايش ملي ضايعات محصولات کشاورزي, 1384, ایران, تهران
 62. تديني، م. و كاشاني نژاد، م, بررسي توليد پروتئين تك ياخته از ضايعات كشاورزي و نقش آن در كاهش آلودگي محيط زيست, اولين همايش سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده, 1383, ایران, مشهد
 63. حسيني، ح. و كاشاني نژاد، م, بررسي نقش مخمرها در باد كردگي پنير, اولين همايش سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده, 1383, ایران, مشهد
 64. كاشاني نژاد، م, مقايسه فرآوري پسته در ايران با ساير كشورها, اولين كنفرانس علمي ـ كاربردي پسته, 1381, ایران, سیرجان
 65. كاشاني نژاد، م، شفافي، ش, بررسي خاصيت كف‌زايي پروتئين‌هاي غذايي و عوامل موثر بر آن, دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1380, ایران, تهران
 66. كاشاني نژاد، م، شفافي، ش, كاربرد بيوسنسورها در بيوتكنولوژي كشاورزي, دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1380, ایران, تهران
 67. كاشاني نژاد، م، شفافي، ش, استفاده از گياهان نوتركيب در ساخت پليمرهاي تجزيه پذير, دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1380, ایران, تهران
 68. كاشاني نژاد، م، نيكخواه، م, تعيين مدل رياضي براي بررسي رشد كپك آسپرژيلوس فلاووس و تشكيل آفلاتوكسي در مواد غذايي, دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1380, ایران, تهران
 69. كاشاني نژاد، م، عدالتيان، م, از بين بردن آلودگي آفلاتوكسين در محصولات كشاورزي به كمك مهندسي ژنتيك, دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران, 1380, ایران, تهران
 70. كاشاني نژاد، م، نيكخواه، م, روش‌هاي تصفيه پساب صنايع لبني, نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآورده‌هاي آن, 1380, ایران, تهران
 71. کاشاني نژاد، م، نيكخواه، م, خصوصيات رئولوژيكي شير و فرآورده‌هاي لبني, نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآورده‌هاي آن, 1380, ایران, تهران
 72. مظاهري تهراني، م. كاشاني نژاد، م, توليد اسيد لاكتيك از ضايعات آرد, همايش ملي بيوتكنولوژي و آينده, 1379, ایران, مشهد
 73. دوستي، ف. كاشاني نژاد، م, از بين بردن آفت كش ها و علف كش هاي موجود در خاك توسط ميكروارگانيسم ها, سومين همايش كشوري بهداشت محيط, 1379, ایران, کرمان
 74. دوستي، ف. كاشاني نژاد، م, تجزيه علف كش ها و آفت كش ها توسط استرپتومايسس ها, سومين همايش كشوري بهداشت محيط, 1379, ایران, کرمان
 75. كاشاني نژاد، م، عليزاده، ح, كاربرد ميكرواينكپسولاسيون در تسريع و كنترل رسانيدن پنير, دومين همايش ملي شير و فرآورده‌هاي لبني, 1378, ایران, مشهد
 76. كاشاني نژاد، م ، مرتضوي، ع. و ضياءالحق، ح, ساختمان يك گرم كننده مقاومتي و كاربرد آن در فرآوري اسپتيك مواد غذايي, همايش بزرگ صنايع غذايي كشور (نقش و اهميت مهندسي در صنايع غذايي), 1377, ایران, مشهد
 77. ضياءالحق، ح. كاشاني نژاد، م، و مرتضوي، ع, بهينه سازي فرايندهاي صنايع غذايي به كمك بيوسنسورها, همايش بزرگ صنايع غذايي كشور (نقش و اهميت مهندسي در صنايع غذايي), 1377, ایران, مشهد
 78. صباغي، ح.، ضيائي فر، ا.، صادقي، ع.، کاشاني نژاد، م. و ميرزايي، ح, کاربرد پوشش هاي سلولزي در کاهش جذب روغن در مواد غذايي سرخ شده, دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي, 1392, ایران, قوچان
 1. Kashaninejad, M., Kashaninejad, B. and Tabil, L.G, Effect of Microwave Pretreatment on Densification of Wheat Straw, ASABE Annual International Meeting, 2010, USA, Pittsburgh, PA
 2. Kashaninejad, M., Kashaninejad, B. and Tabil, L.G, Enhancing Compaction Characteristics of Barley Straw by Microwave/Chemical Pretreatment, XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering, 2010, Canada, Quebec city,QC
 3. Tabil, L.G., Kashaninejad, M., Adapa, P.K. and Panigrahi, S, Densification of Biomass: Challenges and Prospects, Annual General Meeting of ABIN, 2010, Canada, London, ON
 4. Ranjbari, A., Kashaninejad, M., Alami, M., and Khomeiri, M, Effect of ultrasound pretreatment on water absorption characteristics of chickpea, 5th International Food Legumes Research Conference, 2010, Turkey, Antalya
 5. Shayanfar, S., Kashaninejad, M., Khomeiri, M., Emam Jomeh, Z., Mostofi, Y. , The study of effect of hull on retaining the physicochemical and microbial attributes of fresh pistachio nuts, 5th International Symposium on Pistachios and Almonds, 2009, Turkey, Sanliurfa
 6. Kashiri, M., Kashaninejad, M., Aghajani, N, Application of Peleg model to study water absorption of sorghum. World Congress on Science, Engineering and Technology, 2009, Dubai, United Arab Emirates
 7. Mirdavardoost, F., Nikoobin, M., Kashaninejad, M., Amjadian, M. and Soltani, A, Effect of moisture content on some engineering properties of two varieties of wheat seed, EFFoST, 2007, Portugal, Lisbon
 8. Rostamzad, H., Shabanpour, B., Kashaninejad, M. and Shabani, A, Shelf life extension of Persian sturgeon (Acipencer persicus) fillets during frozen storage under vacuum, The 9th Agro-Industrial Conference, 2007, Thailand, Bangkok
 9. Rostamzad, H., Shabanpour, B., Kashaninejad, M. and Shabani, A, Antioxidant activity of ascorbic acid on lipid oxidation in Persian sturgeon (Acipencer persicus) during frozen storage, The 9th Agro-Industrial Conference, 2007, Thailand, Bangkok
 10. Kashaninejad, M. and M. Kashiri, Water absorption characteristics of wheat during soaking process, International Conference on Innovation in Food and Bioprocess Technologies, 2006, Thailand, Bangkok
 11. Rezagah, M. and M. Kashaninejad, Determination of some moisture dependent physical properties of two varieties of safflower seed, International Conference on Innovation in Food and Bioprocess Technologies, 2006, Thailand, Bangkok
 12. Aghajani, M., E. Ansaripour, and M. Kashaninejad, Effect of moisture content on some physical properties of two species of barley, International Conference on Innovation in Food and Bioprocess Technologies, 2006, Thailand, Bangkok
 13. Kashaninejad, M., Y. Maghsoudlou, and S. Rafiee, Modelling water absorption in rice at different temperatures using Peleg’s equation, IUFOST, 2006, France, Nantes
 14. Kashaninejad, M, Study of hydration kinetics of rice in different brine concentrations and temperatures, IUFOST2006, 2006, France, Nantes
 15. Kashaninejad, M, M. Kashaninejad, and M. Kashaninejad, Production and study of organoleptic and chemical properties of carrot yoghurt, IUFOST2006, 2006, France, Nantes
 16. Yaghbani, M., M. Kashaninejad, and J. Mohammadzadeh, Study on potato starch as a food ingredient, IUFOST2006, 2006, France, Nantes
 17. Mohammadzadeh, J., M. Yaghbani, and M. Kashaninejad, Preparation of protein isolate from Iranian rapeseed meal and its functional properties, IUFOST2006, 2006, France, Nantes
 18. Maghsoudlou, Y., S. H. Hosseini, M. Kashaninejad, and A. Ghodsvali, Malting quality of barley verities and lines produced in Golestan province of Iran, IUFOST2006, 2006, France, Nantes
 19. Maghsoudlou, Y., M. Khomeiri, and M. Kashaninejad, Effect of packaging and storage temperature on shelf life of button mushrooms, CIGR International Conference, 2006, Poland, Warsaw
 20. Maghsoudlou, Y., M. Kashaninejad, M. Khomeiri, and H. Mirzaei, Effect of harvesting stage on post harvest behavior of button mushrooms, CIGR International Conference, 2006, Poland, Warsaw
 21. Kashaninejad, M., D. Chabra and S. Rafiee, Hydration kinetics of rice as affected by soaking process, 4th Asia Pacific Drying Conference (ADC 2005), , 2005, India, Kolkata
 22. Rafiee, S. and M. Kashaninejad, Transient moisture gradients in wheat kernel with finite element method, 4th Asia Pacific Drying Conference (ADC 2005), , 2005, India, Kolkata
 23. Rafiee, S. and M. Kashaninejad, Thin layer drying kinetics modeling of corn, 4th Asia Pacific Drying Conference (ADC 2005), , 2005, India, Kolkata
 24. Rafiee, S., M. Kashaninejad, and A. Tabatabaeefar, Soybean thin layer drying modeling, 4th Asia Pacific Drying Conference (ADC 2005), , 2005, India, Kolkata
 25. Rafiee, S. and M. Kashaninejad, Pistachio nut mass transfer simulation during drying with high temperature finite element method, 3rd Nordic Drying Conference, 2005, Sweden, Karlstad
 26. Kashaninejad, M. and Y. Maghsoudlou, Prediction drying characteristics and physical properties of pistachio nuts and kernel with computer program, International Workshop and Symposium on Industrial Drying, 2005, India, Mumbai
 27. Maghsoudlou, Y. and M. Kashaninejad, Effect of different blanching and steeping pre-treatment on the quality of dehydrated mushroom slices, International Workshop and Symposium on Industrial Drying, 2005, India, Mumbai
 28. Kashaninejad, M., L. G. Tabil and B. Crerar, Drying characteristics of purslane (Portulaca Oleraceae L), ASAE Annual International meeting, 2003, USA, Las Vegas, Nevada
 29. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Evaluation of mathematical models for describing thin layer drying of Pistachio Nuts, 2nd Nordic ِِDrying Conference, 2003, Denmark, Copenhagen
 30. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Physical and aerodynamic properties of Pistachio Nuts and kernels, CSAE/SCGR Annual Conference, 2003, Canada, Quebec
 31. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Modeling and drying characteristics of Pistachio Nuts, 3rd Asia-Pacific Drying Conference, 2003, Thailand, Bangkok
 32. Kashaninejad, M., A. Mortazavi, A. Safekordi and L. G. Tabil, Comparison of different Pistachio Nuts dryers, ASAE/CSAE North Central Intersectional Conference, 2002, Canada, Saskatoon, Saskatchewan

  بازديد : 72231
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان