وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
جایزه جشنواره خوارزمی  رییس جمهور 1383 
دانشجوی نمونه کشور  رییس جمهور 1382 
جایزه کتاب سال رییس دانشگاه تهران 1380 
جایزه کتاب سال رییس دانشگاه امیر کبیر 1383 
مقاله برتر در کنفرانس بین المللی صنایع غذایی (کشور تایلند) رییس AIT 1383 
جایزه تحقیقاتی IFS (کشور سوئد) رییس IFS 1383 
پژوهشگر برگزیده استان گلستان  استاندار گلستان 1383 
جایزه پایان نامه برتر جشنواره فردوسی  استاندار خراسان  1382 
پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رییس دانشگاه  1388 
پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رییس دانشگاه  1386 
پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رییس دانشگاه  1385 
پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  رییس دانشگاه  1394 
پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان رییس دانشگاه 1395 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
ساسکاچوان کانادا ساسکاتون 2002 2003 
کرنل آمریکا ایتاکا 2008 2009 
ساسکاچوان کانادا ساسکاتون 2009 2011 


  بازديد : 72229
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان