مهدي كاشاني نژاد
مهدي كاشاني نژاد

مهدي كاشاني نژاد

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

پست الكترونيكي: kashani(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 72232
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان